«powrótdrukuj

KM 4133/11

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach
Rafał Nowak
Kancelaria Komornicza   w Międzychodzie.
64-400 Międzychód ul. 17 Stycznia 151 a
tel. 95/7484810 - 11 fax:95/7485532  e-mail: miedzychod@komornik.pl
www.miedzychod.komornik.pl, NIP: 788-001-11-68
  Km 4133/11
  
Międzychód, dnia  21-01-2014
P.T.
TABLICA OGŁOSZEŃ
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1A/00031619/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2014r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział I Cywilny 64-500 Szamotuły, ul. Al. 1 Maja 5a  w sali 301 odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej.  Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych nr 918/4 i 2101 o łącznej powierzchni 76.905 m2, zabudowanych budynkiem hotelu "Quartet" oraz infrastrukturą towarzyszącą. Aktualny stan techniczny dobry. Część gruntu zajęta przez parkingi, trawniki, zieleń niską. Dojścia i dojazdy do budynków utwardzone, o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej. Kształt nieruchomości gruntowej - nieregularny. Obiekt oświetlony - latarnie metalowe oraz lampy ozdobne. Położenie nieruchomości atrakcyjne - bezpośredni dostęp dp drogi krajowej numer 92, o dużym natężeniu ruchu samochodowego (droga ta traktowana jest jako alternatywna do płatnej autostrady A2). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja benzynowa. Uzbrojenie: prąd, woda, telefon, kanalizacja deszczowa i sanitarna, gaz ziemny. 
należącej  do dłużnika: Amanda Maria Gmurowska
położonej: 62-045 Pniewy, ul. Lwówecka 22
     dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1A/00031619/7
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 8 732 100,00 zł. 
Sprzedaży podlega udział 1/2 części  nieruchomości którego suma oszacowania wynosi 4 366 050,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     3 274 537,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 436 605,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Międzychód 81102041440000620200468835 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.14:00 do godz.15:30 wolno przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Szamotułach przy ul. Al. 1 Maja 5a  301   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 mgr Rafał Nowak